Regulamin

WOJEWÓDZKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”
EDYCJA 2021/2022

I
Informacje ogólne

 1. Wojewódzki Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas 1–8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół specjalnych.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach:
  • przedszkola i szkoły specjalne;
  • klasy 1–3 szkół podstawowych;
  • klasy 4–6 szkół podstawowych;
  • klasy 7–8 szkół podstawowych.
 4. Cele konkursu:
  • kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;
  • promocja czytelnictwa;
  • tworzenie społeczności aktywnych czytelników;
  • wzmacnianie wychowawczej roli rodziny oraz integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne czytanie literatury;
  • wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa poprzez tworzenie platformy wymiany najlepszych praktyk proczytelniczych;
  • promocja klasyki i współczesnej literatury krajowej, w tym utworów patriotycznych;
  • upowszechnianie kanonu krajowej i światowej literatury młodzieżowej;
  • wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek poprzez uhonorowanie aktywnych czytelników;
  • aktywizacja grupy docelowej poprzez możliwość wyboru tytułów książek konkursowych;
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii do promocji czytelnictwa (strona www, serwery bazodanowe);
  • promocja nowości wydawniczych oraz współpraca ze środowiskiem wydawców i pisarzy;
  • kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez promowanie postawy zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie;
  • podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i uczniów, w tym doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, systematyczności, efektywnego zarządzania czasem i kreatywnej pracy z tekstem.
 5. Organizatorzy konkursu „Katowicka Wielka Liga Czytelników”:
  • Stowarzyszenie „Wielka Liga” – główny organizator;
  • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach;
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach;
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach;
  • Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach;
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach.
 6. Przedstawiciele wyżej wymienionych Organizatorów tworzą Komitet Organizacyjny decydujący o przebiegu projektu.
 7. Skrócona nazwa konkursu używana w regulaminie to WLC. Strona internetowa konkursu: www.wielka-liga.pl

II
Zgłoszenia do konkursu – placówki

 1. Do realizacji konkursu mogą zgłaszać się przedszkola, szkoły specjalne i szkoły podstawowe oraz biblioteki publiczne z województwa śląskiego. Biblioteki publiczne mogą zgłosić do konkursu dowolną liczbę swoich filii.
 2. Placówki zgłaszają do konkursu swoich przedstawicieli (od 1 do 3), zwanych Koordynatorami
 3. Placówki. Z jednej placówki przyjmowane jest tylko jedno zgłoszenie. Koordynatorzy Placówki wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej projektu.
 4. Wypełniony, podpisany przez dyrektora placówki i zeskanowany formularz zgłoszeniowy Koordynator Placówki przesyła na adres e-mail właściwego Koordynatora Powiatowego do 31 grudnia 2021 r. (lista Koordynatorów Powiatowych jest dostępna na stronie internetowej projektu).
 5. Na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego Koordynator Powiatowy wpisuje do projektu placówkę (przedszkole, szkołę, bibliotekę publiczną).
 6. Każdy Koordynator Placówki zarejestrowanej przez Koordynatora Powiatowego otrzymuje wiadomość e-mail z dostępem do konta internetowego znajdującego się na platformie projektu Wielka Liga Czytelników. Na koncie tym będą umieszczone elektroniczne wersje formularzy konkursowych oraz materiały dotyczące konkursu. Koordynatorzy pierwszego etapu będą wprowadzać wyniki uczestników ze swojej placówki na platformie projektu.

III
Zgłoszenia do konkursu – uczestnicy

 1. Dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i uczniowie szkół specjalnych, którzy chcą wziąć udział w konkursie zgłaszają się do koordynatora swojej placówki lub do biblioteki publicznej biorącej udział w projekcie.
 2. Uczestnicy rejestrowani są do konkursu przez Koordynatorów Placówek na podstawie zgłoszenia udziału w konkursie zawierającego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika konkursu, podpisanych przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka/ucznia. Warunkiem udziału dziecka/ucznia w konkursie jest podanie adresu e-mail, koniecznego do aktywacji konta uczestnika.
 3. Każdy Uczestnik zarejestrowany przez Koordynatora Placówki otrzymuje wiadomość e-mail z dostępem do konta internetowego znajdującego się na platformie projektu Wielka Liga Czytelników. Na koncie tym będą umieszczone wyniki uczestnika wprowadzane przez koordynatora.

IV
Przebieg konkursu w przedszkolach i szkołach specjalnych

  Projekt w przedszkolach i szkołach specjalnych przebiega w dwóch etapach:
  • Etap pierwszy (18.10.2021 r. – 31.03.2022 r.): czytanie 5 książek w domu przez dzieci i ich rodziny oraz uzupełnianie Pamiętnika Młodego Czytelnika. Etap składa się z następujących działań:
   • Wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego i przekazanie Koordynatorowi przedszkola/szkoły specjalnej.
   • Przedszkolaki/uczniowie rejestrowani są do konkursu przez Koordynatorów Placówek na podstawie zgłoszenia udziału w konkursie zawierającego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika konkursu, podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka/ucznia. Warunkiem udziału dziecka/ucznia w konkursie jest podanie adresu e-mail, koniecznego do aktywacji konta uczestnika.
   • Organizatorzy WLC udostępniają Koordynatorom z przedszkoli i szkół specjalnych elektroniczną wersję Pamiętnika Młodego Czytelnika.
   • Udostępnienie uczestnikom elektronicznego pliku z Pamiętnikiem Młodego Czytelnika przez Koordynatora Placówki.
   • Wydrukowanie i złożenie Pamiętnika Młodego Czytelnika przez rodzica/opiekuna prawnego. Pamiętnik to podstawowe narzędzie konkursu – jest to książeczka do rodzinnego uzupełniania na podstawie przeczytanych książek.
   • RODZINNE CZYTANIE – czytanie dziecku przez rodzica/opiekuna prawnego 5 dowolnych książek z listy konkursowej przedszkola/szkoły specjalnej.
   • Rozmawianie z dzieckiem na temat treści oraz odbioru książki przez dziecko (np. ulubiona postać, ulubione wydarzenie).
   • Tworzenie przez dziecko w Pamiętniku Młodego Czytelnika rysunku do każdej z 5 przeczytanych książek oraz uzupełnianie przez rodzica/opiekuna odpowiednich rubryk na podstawie książki i rozmowy z dzieckiem.
   • Przekazanie Koordynatorowi Placówki wypełnionego Pamiętnika Młodego Czytelnika.
   • Sprawdzenie Pamiętnika i wpisanie zaliczenia sprawności czytelniczych w systemie obsługi projektu przez Koordynatora Placówki. Za jeden opis książki z rysunkiem przyznaje się jedną sprawność. Maksymalna liczba sprawności do uzyskania wynosi 5.
   • Po sprawdzeniu Koordynatora Placówki zwraca Pamiętnik rodzicowi/opiekunowi.
  • Etap drugi (maj/czerwiec 2022r.) – wyróżnienie uczestników z kompletem 5 sprawności przez Koordynatora Placówki:
   • Uczestnicy, którzy prawidłowo wypełnią Pamiętnik Młodego Czytelnika otrzymają Dyplom Aktywnego Czytelnika.
   • Organizatorzy WLC udostępnią Koordynatorom Placówek na platformie WLC projekty dyplomów dla uczestników konkursu.
   • Koordynator Placówki wręczy dyplomy za aktywny udział w projekcie.
   • Zachęca się, aby wyróżnienia były wręczane podczas uroczystości organizowanych w placówce (np. festyny, pikniki, spotkania).

V
Przebieg konkursu w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych

  Konkurs przebiega w czterech etapach:
 1. Etap pierwszy (szkolno-biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;
 2. Etap drugi (test kwalifikacyjny) – test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;
 3. Etap trzeci (powiatowy) – w zależności od sytuacji epidemicznej test drużynowy w placówkach wyznaczonych przez Koordynatorów Powiatowych lub test indywidualny online.
 4. Etap czwarty (wojewódzki) – w zależności od sytuacji epidemicznej test drużynowy w placówce wyznaczonej przez Koordynatora Wojewódzkiego lub test indywidualny online.
  Etap pierwszy konkursu – sprawności czytelnicze.
  • Etap pierwszy rozpoczyna się 18 października 2021 r. i trwa do 7 lutego 2022 r.
  • Uczestnik konkursu pobiera formularz zgłoszeniowy u Koordynatora Placówki lub ze strony internetowej konkursu (www.wielka-liga.pl). Formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic/opiekun prawny i przekazuje Koordynatorowi Placówki.
  • Koordynator wpisuje uczestników na platformę WLC.
  • Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie książek konkursowych wybranych przez Koordynatora Placówki oraz rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Maksymalna liczba sprawności do zdobycia – 5.
  • Organizatorzy WLC udostępniają Koordynatorom Placówek elektroniczną wersję testów wraz z kluczami odpowiedzi do wybranych przez siebie książek.
  • Testy do przeczytanych książek udostępnia uczestnikom konkursu Koordynator Placówki. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki.
  • Każdy formularz testu WLC dotyczy jednej książki. Za wypełnienie każdego formularza można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują jedną sprawność.
  • Uczestnik konkursu wypełnia formularz do danej książki tylko raz.
  • Niezaliczenie testu nie dyskwalifikuje ucznia z konkursu. Uczestnik może kontynuować udział w projekcie i wypełniać testy do innych książek.
  • Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami. Rodzice/opiekunowie powinni wspierać dzieci podczas udziału w konkursie np. poprzez wspólne czytanie książek konkursowych, czy też zachęcanie do ich czytania, pomoc przy rozwiązywaniu testów polegającą na nakierowaniu młodych czytelników na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji. Rodzice/opiekunowie pomagają w rozwiązywaniu zadań, ale nie mogą wypełniać testu za dziecko. Wyjątkiem jest pomoc przy wypełnianiu testu przez uczniów klas pierwszych, którzy nie opanowali jeszcze umiejętności pisania.
  • Uczniowie mogą oddawać formularze konkursowe pierwszego etapu do 7 lutego 2022 r.
  • Dopuszczalne jest przyznanie uczestnikowi po jednej sprawności za:
   • zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka;
   • napisanie recenzji lub wykonanie pracy plastycznej do konkursowej książki;
  • W kolejnym etapie konkursu – teście kwalifikacyjnym mogą wziąć udział wyłącznie ci uczestnicy konkursu, którzy zdobędą komplet 5 sprawności.
  • Organizatorzy WLC udostępnią Koordynatorom Placówek na platformie WLC projekty dyplomów dla uczestników etapu pierwszego. Dyplomy zostaną wręczone przez Koordynatora Placówki. Dyplom Znakomitego Czytelnika otrzymają uczestnicy, którzy zdobyli komplet 5 sprawności.
  Etap drugi konkursu – test kwalifikacyjny.
  • Etap drugi powinien zostać zorganizowany w terminie od 28 lutego do 11 marca 2022 r.
  • Datę przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego ustala Koordynator Placówki.
  • Etap odbywa się w szkole lub bibliotece publicznej bez udziału rodziców i bez tekstu konkursowej lektury. Dopuszcza się też możliwość przeprowadzenia testu online.
  • Test kwalifikacyjny dotyczy znajomości treści książki wskazanej przez Koordynatora Placówki.
  • Koordynator Placówki do 15 stycznia 2022 r. podaje uczestnikom konkursu tytuły wybranych książek do testu kwalifikacyjnego.
  • Koordynator Placówki albo wykorzysta proponowany przez organizatora test, albo opracuje własny test kwalifikacyjny do wybranej przez siebie książki (osobno do każdej kategorii klasowej).
  • Placówki (szkoły/biblioteki publiczne) uczestniczące w konkursie wyłaniają do etapu powiatowego maksymalnie po trzech zawodników z każdej kategorii (kl. 1–3, 4-6 i kl. 7–8), którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym, ale nie mniej niż 80% punktów.
  • W przypadku trudności w wyłonieniu zwycięzców na skutek równej liczby punktów, Koordynator
  • Placówki przeprowadza dogrywkę (ustną lub pisemną).
  • Biblioteki publiczne mogą zgłosić zwycięzców etapu drugiego ze wszystkich swoich filii.
  • Uczestników zakwalifikowanych do etapu trzeciego – powiatowego należy zgłosić Koordynatorowi
  • Powiatowemu do 31 marca 2022 r.
  • Organizatorzy WLC udostępnią Koordynatorom Placówek na platformie WLC projekty dyplomów dla uczestników etapu pierwszego i drugiego.
  • Uczestnicy etapu drugiego otrzymają dyplomy od Koordynatora Placówki. Przyznane zostaną następujące tytuły:
   • Dyplom Mistrza oraz I i II Wicemistrza Szkoły/Biblioteki;
   • Dyplom uczestnika II etapu Wielkiej Ligi Czytelników.
  Etap trzeci (powiatowy) – test powiatowy (drużynowy lub indywidualny online).
 1.  
  • Termin etapu powiatowego: 7 kwietnia 2022 r.
  • Szczegółowe warunki przebiegu etapu powiatowego będą opisane w instrukcji przeprowadzenia etapu powiatowego Wielkiej Ligi Czytelników.
  • Test odbywa się w miejscu wskazanym przez Koordynatora Powiatowego. Dopuszcza się też możliwość przeprowadzenia testu online.
  • W razie choroby lub absencji z innej ważnej przyczyny uczestnika konkursu, który zakwalifikował się do etapu powiatowego, może zastąpić go uczestnik z kolejnego miejsca z danej placówki. Fakt ten należy zgłosić Koordynatorowi Powiatowemu najpóźniej w dniu testu etapu powiatowego.
  • Przyznane zostaną następujące tytuły:
   • Za zajęcie I miejsca – Mistrz Powiatu – dla uczestników, którzy zdobędą od 90% do 100% punktów w teście finałowym;
   • Za zajęcie II miejsca – I Wicemistrz Powiatu – dla uczestników, którzy zdobędą od 80% do 89% punktów w teście finałowym;
   • Za zajęcie III miejsca – II Wicemistrz Powiatu – dla uczestników, którzy zdobędą od 70% do 79% punktów w teście finałowym;
  • Uczestnicy etapu powiatowego otrzymają dyplomy.
  Etap czwarty (wojewódzki) – test wojewódzki (drużynowy lub indywidualny online).
 1.  
  • Termin etapu wojewódzkiego: 11 maja 2022 r.
  • Szczegółowe warunki przebiegu etapu wojewódzkiego będą opisane w instrukcji przeprowadzenia etapu wojewódzkiego Wielkiej Ligi Czytelników.
  • Test odbywa się w miejscu wskazanym przez Koordynatora Wojewódzkiego. Dopuszcza się też możliwość przeprowadzenia testu online.
  • W razie choroby lub absencji z innej ważnej przyczyny uczestnika konkursu, który zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego, może zastąpić go uczestnik z kolejnego miejsca z danej placówki. Fakt ten należy zgłosić Koordynatorowi Wojewódzkiemu najpóźniej w dniu testu etapu wojewódzkiego.
  • Przyznane zostaną następujące tytuły:
   • Za zajęcie I miejsca – Mistrz Województwa – dla uczestników, którzy zdobędą od 90% do 100% punktów w teście finałowym;
   • Za zajęcie II miejsca – I Wicemistrz Województwa – dla uczestników, którzy zdobędą od 80% do 89% punktów w teście finałowym;
   • Za zajęcie III miejsca – II Wicemistrz Województwa – dla uczestników, którzy zdobędą od 70% do 79% punktów w teście finałowym;
  • Uczestnicy etapu wojewódzkiego otrzymają dyplomy.

VI
Informacje dodatkowe

 1. Dojazd uczestników na etap powiatowy i wojewódzki odbywa się pod opieką rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnionej przez nich osoby – np. nauczyciela, pracownika biblioteki.
 2. Dojazd na etap powiatowy i wojewódzki odbywa się na koszt uczestników.
 3. Decyzje komisji konkursowej dotyczące wyników etapu powiatowego i wojewódzkiego są nieodwołalne.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wglądu w wypełnione formularze konkursowe wszystkich etapów.
 5. Placówki realizujące projekt Wielka Liga Czytelników mają możliwość ubiegania się o przyznanie
 6. Certyfikatu Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”. Zasady ubiegania się o Certyfikat są ujęte w odrębnym regulaminie.

VII
Postanowienia końcowe

  Organizator ma prawo dokonywania zmian w regulaminie, które obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie www.wielka-liga.pl. Pytania, uwagi i wątpliwości dotyczące realizacji konkursu należy zgłaszać do Koordynatora Wojewódzkiego na adres: slaskie@wielka-liga.pl. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez Koordynatorów i uczestników konkursu Wielka Liga Czytelników na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji i podsumowania konkursu, w tym przeprowadzenia wszystkich etapów konkursu. Ponadto uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie na stronach internetowych i profilach społecznościowych organizatorów i współorganizatorów konkursu w celach dokumentacyjno-promocyjnych następujących danych: imię i nazwisko, klasa, szkoła oraz do upowszechniania wizerunku poprzez publikację zdjęć z realizacji projektu. Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016r.). Wizerunek uczestników konkursu jest chroniony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 880 z późn. zm.).